สาขาวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า

 06-10-2557    2,330
สาขาวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
มาตรฐานอาชีพ

การพัฒนามาตรฐานอาชีพและจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า มีความสำคัญต่อการสร้างคุณภาพของแรงงาน และสร้างการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องรวมไปถึงคุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อโอกาสในการยกระดับมาตรฐานอาชีพ และการพัฒนาด้านการศึกษาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่เหมาะสมยิ่งขึ้น และหน่วยงานด้านการศึกษาสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด

 

สามารถตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าได้ที่

http://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi_sa/index.php?page=Pathway.php&stdID=8100&OCC=ZZZ

 

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ