สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี

 24-09-2561    127
สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี
มาตรฐานอาชีพ

ธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศไทยเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการพัฒนาของระบบเทคโนโลยี และยังเป็นที่ยอมรับจากหลายประเทศในแถบอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมและศักยภาพทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยี และมีที่ตั้งที่เหมาะสมและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งผลให้ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางของธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงของอาเซียน (Asian Entertainment Hub) ที่สามารถผลิตผลงานด้านการบันเทิงที่มีคุณภาพสูงและสามารถขยายงานที่เกี่ยวข้องออกไปยังกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ยุค “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เพื่อให้มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ในการเพิ่มของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทั้งนี้เทคโนโลยีแสงเสียงก็คือปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/MUBระบบกำลังประมวลผล..
คุณต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นในเนื้อหานี้ได้
คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่เลย
สมัครสมาชิก
SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ