สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

 03-04-2563    308
สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์
มาตรฐานอาชีพ

การออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นเน้นในเรื่องความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการรวมความคิดใหม่รวมทั้งเทคโนโลยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ใช้สอย มีรูปแบบ ลูกเล่นเฉพาะตัว การออกแบบผลิตภัณฑ์มีอยู่มากมายหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เลือกนำมาออกแบบพัฒนา ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์มากมาย ที่ต้องการการพัฒนาและถูกสร้างให้เหมะสมกับการดำเนินชีวิต แต่ในโลกที่เปลี่ยนไปทำให้การออกแบบต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆร่วมด้วยมากมายนอกจากความสวยงาม ความแปลกใหม่ ยังคงต้องศึกษาเรื่องวัสดุ วิธีการ สภาพแวดล้อมและการออกแบบเพื่อมวลชนดังนั้นเราจึงควรมีมาตรฐานในการออกแบบหรือพัฒนาการออกแบบให้มีมาตรฐานมากขึ้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/PDS

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ