สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

 02-12-2563    222
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม
มาตรฐานอาชีพ

ศิลปหัตถกรรมคือ สิ่งที่ชาวบ้านสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะพัฒนาสิ่งของขึ้นมาใช้โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของแต่ละแห่ง ศิลปหัตถกรรมจะทำขึ้นด้วยฝีมือเป็นหลักได้แก่ เครื่องจักสาน เครื่องถักทอ เครื่องเขิน เครื่องถม เครื่องโลหะรูปพรรณ รวมไปถึงงานช่างต่างๆ

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ