สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

 24-09-2561    961
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานอาชีพ

อุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมที่นำผลิตผลจากภาคเกษตร ได้แก่ ผลิตผลจากพืช ปศุสัตว์ และประมง มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหาร โดยอาศัยเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหาร (Food Processing Equipment) บรรจุภัณฑ์อาหาร (Packaging) เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้ปริมาณมากๆ มีคุณภาพสม่ำเสมอ ปลอดภัย และสะดวกต่อการบริโภคหรือการนำไปใช้ในขั้นตอนต่อไปและเป็นการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลจากพืช ปศุสัตว์ และประมง ผลิตภัณฑ์อาหารอาจผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นต้นหรือขั้นกลาง เป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูปหรือขั้นสุดท้ายที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

สำหรับประเทศไทยนั้น โอกาสที่จะสร้างรายได้สู่ประเทศนั้น สิ่งที่สำคัญ คือ ความเป็นไปได้ในการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ จุดเด่นที่ประเทศไทยได้เปรียบ คือ คุณภาพของสินค้า เพราะประเทศไทยมีเทคโนโลยีทางการเกษตรจำนวนมาก อีกทั้งพื้นที่ในการผลิตก็ยังมีความเอื้ออำนวย ดังนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรคำนึง คือ การรักษามาตรฐานการผลิตให้คงที่

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/FPC

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ