สมรรถนะหลักในการทำงาน

 15-01-2564    340
สมรรถนะหลักในการทำงาน
มาตรฐานอาชีพ

สมรรถนะผู้ใช้ไอที ตรงกับคำที่ใช้อย่างแพร่หลายภาษาอังกฤษว่า Digital Literacy (DL) เป็นสมรรถนะดิจิทัลขั้นพื้นฐานที่พลเมืองในยุคดิจิทัลจำเป็นต้องมี สมรรถนะผู้ใช้ไอทีนี้ ใช้ในขอบเขตของทักษะด้านไอทีสำหรับผู้ใช้ (IT for non-IT) กลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่จำเป็นต้องมีสมรรถนะดิจิทัลในระดับการเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล (Digital Access and Awareness) และกลุ่มนักเรียน /นักศึกษา และกลุ่มคนทำงาน ที่ควรมีทักษะไอทีระดับการรู้ดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy) ส่วนกลุ่มคนทำงานด้านไอทีและกลุ่มผู้บริหารด้านไอที (IT Professional) ควรมีสมรรถนะอ้างอิงตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจตอลคอนเทนต์

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ