สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

 24-09-2561    950
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์
มาตรฐานอาชีพ

งานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์มีความสำคัญเนื่องจากการปฏิบัติงานมีความเกี่ยวโยงกับชีวิตมนุษย์ มีบทบาทหลักในการสนับสนุนควบคุมและดูแลระบบเทคโนโลยีชีวการแพทย์ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้รับบริการและผู้ให้บริการวิชาชีพนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องมือแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์ที่มีใช้อยู่ในสถานบริการ อาชีพที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและใช้องค์ความรู้ ทักษะ
กระบวนการร่วมกันเพื่อสงเสริมความสำเร็จของวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่มีอยู่ในประเทศไทย
ณ ปัจจุบัน ประกอบด้วย อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ อาชีพช่างอุปกรณ์การแพทย์อาชีพผู้ช่วยช่างอุปกรณ์การแพทย์ และอาชีพนักเทคโนโลยีคลีนิก ทั้ง 4 อาชีพนี้มีบทบาทหลักและหน้าที่หลักของแต่ละอาชีพแตกต่างกันแต่ทุกอาชีพมีความมุ่งหมายหลักเดียวกัน คือการจัดรรบบวิศวกรรมชีวการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/METระบบกำลังประมวลผล..
คุณต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นในเนื้อหานี้ได้
คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่เลย
สมัครสมาชิก
SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ