สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและบันเทิง

 02-12-2563    199
สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและบันเทิง
มาตรฐานอาชีพ

อุตสาหกรรมภาพยนตร์จัดอยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเภทสื่อ (Media) ที่มีมูลค่าทาง เศรษฐกิจที่สําคัญ และยังมีบทบาทในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งของไทยและของโลก และเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นเป้าหมายของการส่งเสริมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ