สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน

 03-04-2563    404
สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน
มาตรฐานอาชีพ

จากการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมนำความเจริญ และความมั่งคั่งสู่ประเทศและประชาชน ชาวไทยแต่ผลกระทบที่เกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็มีปัญหาที่ตามมาด้วย เช่น การบาดเจ็บ การเกิดโรคจากการทำงานรวมถึงการทำลายสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการปฏิบัติงานกับเครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้และได้ประกาศนโยบาย แรงงานปลอดภัยและสุขภาพดีเป็นวาระแห่งชาติ และมีเป้าหมายที่สำคัญคือการลดการประสบอันตรายจากการอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยโรคจากจากการทำงาน เพื่อให้แรงงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ นำพาประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเสรีได้อย่างมั่นคงภายในปี พ.ศ. 2559

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/WPS

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ