สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

 03-04-2563    402
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
มาตรฐานอาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/PUM

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ