สาขาวิชาชีพการเงินและประกัน

 15-01-2564    290
สาขาวิชาชีพการเงินและประกัน
มาตรฐานอาชีพ

ปัจจุบัน การประกันภัยได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตและการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากการประกันภัยถือเป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่งที่นิยมนำมาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยง เป็นการช่วยลดหรือบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ช่วยสร้างความคุ้มครองและเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ ช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญก้าวหน้า ดังนั้น บุคลากรที่ประกอบอาชีพในสาขาการเงินและประกันภัย จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนระบบของอุตสาหกรรมประกันภัย การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย นอกจากจะช่วยสร้างมาตรฐานในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานอาชีพ และช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อนำไปสู่การเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนและยกระดับกำลังคนที่มีศักยภาพ เพื่อนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเงินและประกัน

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/ISR

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ