สาขาวิชาชีพการผังเมือง

 03-04-2563    262
สาขาวิชาชีพการผังเมือง
มาตรฐานอาชีพ

วิชาชีพการผังเมือง เป็นวิชาชีพที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ในการจัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณสำหรับพัฒนาประเทศ รวมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนากับสุขภาวะของชุมชน เพื่อความเป็นอยู่ของชุมชนที่ยั่งยืน อนุรักษ์ธรรมชาติโดยกำหนดเป็นพื้นที่โล่ง และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ในกันบริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ การมีวิสัยทัศน์ที่จะคาดการณ์อนาคตในการจัดเตรียมกายภาพด้านการใช้ที่ดิน การกำหนดศูนย์ชุมชน การจัดเตรียมการเชื่อมโยงสาธารณูปโภค และการจัดเตรียมสาธารณูปการ เพื่อให้ระบบชุมชนเมืองได้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้คาดการณ์ผลกระทบต่าง ๆ ในการจัดเตรียมแนวทางการแก้ปัญหา ดังนั้นในการที่ต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญได้มาตรฐาน ให้สอดคล้องกับกิจกรรมดังกล่าว การกำหนดสมรรถนะความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ จึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้รู้ลักษณะสหสาขาวิชา และสามารถบูรณาการกิจกรรมต่างๆ โดยกำหนดนโยบาย วางแผนผังยุทธศาสตร์ และการนำไปปฏิบัติให้เกิดการชี้นำการพัฒนา ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสร้างความสมดุลของการพัฒนากับสุขภาวะชุมชนที่มีความยั่งยืน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผังเมือง

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/TCP

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ