สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล

 15-01-2564    206
สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล
มาตรฐานอาชีพ

จากการที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC มีผลอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2559 ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อทำงานระหว่างประเทศสมาชิกได้ โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งภาษาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงทำให้คนไทยหลายคนมีความสนใจในการเรียนภาษาต่างประเทศ อาทิภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองเพื่อช่วยในการสื่อสารทางธุรกิจ 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล

https://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/qualifications/ILS-IED-3-235301-A

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ