สาขาวิชาชีพพลังงานทดแทน

 24-09-2561    512
สาขาวิชาชีพพลังงานทดแทน
มาตรฐานอาชีพ

นโยบายกระทรวงพลังงานส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาคโดยใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตร์สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงานทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการด้านพลังงานให้ได้ประสิทธิภาพการยกระดับกำลังคนในด้านพลังงานเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานทดแทน

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/GPW

 

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ