สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก

 05-06-2563    914
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก
มาตรฐานอาชีพที่กำลังจัดทำ

อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปเหล็กเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากเหล็กเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก อุตสาหกรรมกระป๋องบรรจุ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมอื่นๆ ล้วนแล้วแต่มีการใช้เหล็กเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการกับอุตสาหกรรมนั้นๆ สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเหล็กหมายถึง การสร้าง การประกอบ การประดิษฐ์ หรือการแปรรูปวัสดุให้เป็นชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปประกอบหรือติดตั้ง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้นการพัฒนาด้านมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของบุคลากรในสาขาวิชาชีพนี้จะสามารถพัฒนาทักษะในการทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ ความก้าวหน้า ของคนในสาขาวิชาชีพ และนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็กของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

File size : 0.04 Mb
File type : .pdf
Download : 51
SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ