สมรรถนะหลักในการทำงาน

 03-04-2563    1,916
สมรรถนะหลักในการทำงาน
มาตรฐานอาชีพทบทวน

ทดสอบระบบ

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ