สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน

 24-09-2561    227
สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน
มาตรฐานอาชีพ

 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี (Book Keeper) เป็นมาตรฐานสำหรับผู้จัดทำรายงานที่สะท้อนผลการประกอบหารและฐานทางการเงินของกิจการ เพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Analysis) การประเมินมูลค่า(Valuation) และการส่งสัญญาณเตือนภัย (Early Warning) เพื่อประกอบการวางแผนควบคุม การตัดสินใจ และกำหนดนโยบายต่างๆ โดยเปิดโอการให้ผู้มีมีความมั่นใจในสมรรถนะของตนเองสามารถขอเข้ารับการประเมินได้ เมื่อผ่านการประเมินแล้วจะได้รับใบแสดงผลผ่านการผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพแต่ละระดับ เป็นเครื่องมือในการสมัครงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ในการพิจารณาศักยภาพบุคลากรที่จะร่วมงานทางด้านการบัญชีของกิจการได้เป็นอย่างดี

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/FISระบบกำลังประมวลผล..
คุณต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นในเนื้อหานี้ได้
คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่เลย
สมัครสมาชิก
SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ