สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน

 24-09-2561    442
สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน
มาตรฐานอาชีพ

การบริการทางการเงิน เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องได้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญ 
โดยเป็นผู้จัดทำรายงานการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่สะท้อนผลการประกอบการและฐานะการเงินที่แท้จริงของกิจการ ซึ่งนอกจากจะแสดงข้อมูลรายละเอียดแล้วยังจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้นำรายงานดังกล่าวไปใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Analysis) การประเมินมูลค่า (Valuation) และการส่งสัญญาณเตือนภัย (Early Warning) เพื่อประกอบการวางแผนควบคุม การตัดสินใจ และกำหนดนโยบายต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน จึงเห็นได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับหลายองค์กร ประเทศไทยมีจำนวนนักบัญชีมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศในกลุ่ม AEC แรงงานวิชาชีพบัญชีของไทยมีจำนวนมากเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ปัจจุบันไม่พบปัญหาการว่างงานในวิชาชีพบัญชี มีนักบัญชีไทยมาขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพบัญชีประมาณ 58,000 คนและมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประมาณ 8,700 คน มีหลักสูตรจากสถาบันที่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีจำนวน 326 หลักสูตรผลิตนักบัญชีปีละไม่ต่ำากว่า 20,000 คน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีจึงเป็นอาชีพที่ยังคงมีความสำคัญในทุกสถานประกอบการ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้มีความสอดคล้องและยอมรับในระดับสากลและแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/FIS

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ