สมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

 15-01-2564    228
สมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
มาตรฐานอาชีพ

ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังขยายตัวสู่ตลาดสากล สังคมไทย และคนไทยจำเป็นต้องมีความเป็นสากลมากขึ้นเช่นกัน ตลาดแรงงานมีความต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะความสามารถด้านดิจิทัล 
ทักษะด้านคณิตศาสตร์และการคำนวณ ทักษะเฉพาะวิชาชีพ รวมถึงทักษะด้านภาษาอังกฤษ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไทยให้มีความเป็นสากลด้วยการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษจึงเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศอีกด้วย

เมื่อประเทศไทยได้เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community: AEC) พร้อมประเทศสมาชิก10 ประเทศ 
และกำหนด “ภาษากลาง” สำหรับการสื่อสารระหว่างประเทศ คือ “ภาษาอังกฤษ” จากผลสำรวจของสำนักต่างๆ พบว่าประเทศไทย
มีประชากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เพียงแค่ 10% เท่านั้น ดังนั้นเพื่อป้องกันการเสียโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติ จึงได้มีการ
จัดทำกรอบอ้างอิงการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทย (Framework  of Reference for English Language Education in Thailand: FRELE-TH) 
เพื่อประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงบุคคลทั่วไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

https://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/qualifications/ENG--0--

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ