สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร

 03-04-2563    631
สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร
มาตรฐานอาชีพ

การจัดการธุรกิจอาหารเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ทางด้านอาหารที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการจัดการงานด้านอาหาร เพื่อการพัฒนาประเทศไทยในภาพรวมจนก่อให้เกิดโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 และมีความมุ่งเน้นเพื่อผลักดันการส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและขยายการลงทุนธุรกิจร้านอาหารไทยในแต่ละประเทศเพื่อรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/FBS

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ