สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ

 20-06-2559    2,307
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
มาตรฐานอาชีพ

ในปัจจุบันพัฒนาการความเจริญก้าวหน้าทางการสาธารณสุข และการพัฒนาเศรฐกิจ สังคมของประเทศทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น แต่อายุที่ยืนยาวขึ้นนั้น ก็ไม่ได้รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ได้พบว่าผู้สูงอายุที่ประเมินภาวะสุขภาพโดยรวมของตน ร้อยละ 46.8 ประเมินว่าตนเองมีสุขภาพค่อนข้างดี ร้อยละ 28.9 และ 24.3 ประเมินว่าตนเองมีสุขภาพปานกลาง และสุขภาพค่อนข้างไม่ดีตามลำดับ รายงานการศึกษาที่ผ่านมานั้น ชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งต้อง
เผชิญกับปัญหาการที่ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมพื้นฐานประจำวันได้ โดยพบว่าร้อยละ 0.1 ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในด้านการอาบน้ำ การแต่งตัว การใช้ห้องน้ำห้องส้วม และร้อยละ 0.2 ไม่สามารถเดินภายในบ้านได้ ทั้งนี้ในส่วนธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุนับว่ายังขาดแคลน เมื่อเทียบกับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุ ประกอบกับมีความต้องการจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้เริ่มเข้ามาใช้บริการธุรกิจบริการผู้สูงอายุในประเทศไทย ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้กลุ่มธุรกิจบริการผู้สูงอายุจำต้องเร่งยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อสร้างศักยภาพและความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

สามารถตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพได้ที่

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/HLTระบบกำลังประมวลผล..
คุณต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นในเนื้อหานี้ได้
คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่เลย
สมัครสมาชิก
SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ