สาขาวิชาชีพก่อสร้าง

 20-06-2559    2,692
สาขาวิชาชีพก่อสร้าง
มาตรฐานอาชีพ

ปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยได้ขยายตัวในวงกว้างมากขึ้น รวมไปถึงการยกระดับบริการให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของภาครัฐ องค์กรธุรกิจ ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป แต่ด้วยปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในภาคการก่อสร้างและประสิทธิภาพของกำลังคนที่เป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมดังกล่าว จึงมีความจำเป็นในการมีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีขีดความสามารถทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติอื่นๆ เป็นกำลังคนที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไป

สามารถตรวจสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ได้ที่

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/CON

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ