สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

 21-06-2559    1,989
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน
มาตรฐานอาชีพ

 การบริหารทรัพย์สินเป็นอาชีพที่เกี่ยวพันกับกลุ่มบุคคลจำนวนมาก ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยกว่าร้อยพันชีวิต จึงไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า บุคลากรที่จะทำหน้าที่บริหารทรัพย์สินต้องมีความรับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถที่เพียงพอแก่การเข้ามารับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้งานทรัพย์สินจำนวนมาก ดังนั้น การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของบุคลากรทางด้านบริหารทรัพย์สิน นอกจากจะช่วยสร้างมาตรฐานในการทำงานของบุคลากรแล้วยังช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับผู้บริหารทรัพย์สินในต่างประเทศที่จะเข้ามาทำงานในกลุ่มอาชีพนี้ในประเทศไทย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมของสาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/ASM

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ