สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน

 20-06-2559    1,630
สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน
มาตรฐานอาชีพ

การให้บริการด้วยรถยนต์โดยสารสาธารณะประเภทรถแท็กซี่ ถือว่ามีความสำคัญเร่งด่วนในการสร้างมาตรฐานที่ดีต่อการให้
บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งผู้ขับขี่รถแท็กซี่จำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทักษะการให้บริการที่ดีแก่ผู้โดยสาร การตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัยที่มีต่อประชาชนผู้ใช้บริการ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่
ผู้ประกอบการและผู้ขับขี่รถแท็กซี่และยกระดับการให้บริการของแท็กซี่ไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/PUT

 ระบบกำลังประมวลผล..
คุณต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นในเนื้อหานี้ได้
คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่เลย
สมัครสมาชิก
SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ