สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน

 20-06-2559    1,824
สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน
มาตรฐานอาชีพ

ปัจจุบันรถโดยสารไม่ประจำทางเข้ามามีบทบาทในการเดินทางในระยะสั้น ทั้งการท่องเที่ยวในลักษณะเป็นหมู่คณะ หรือด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ เช่น การทัศนศึกษา ประชุมสัมมนา และการท่องเที่ยวของกลุ่มทัวร์จากต่างประเทศ แท็กซี่เป็นการโดยสารสาธารณะประเภทหนึ่งสำหรับผู้โดยสารคนเดียว หรือกลุ่มเล็กๆ รถแท็กซี่เป็นยานพาหนะมีไว้สำหรับว่าจ้างโดยผู้ขับจะส่งผู้โดยสารระหว่างที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งตามที่ผู้โดยสารอยากจะไป

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/PUT

 

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ