สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา

 13-07-2559    1,903
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา
มาตรฐานอาชีพ

ยางพาราเป็นพืชที่มีความสำคัญ ต่อเศรษฐกิจ ทีประเทศไทยเคยทำสถิติเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของ แต่ท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนไป เช่น ค่าแรงงานในประเทศที่เพิ่มขึ้น การเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ในด้านผลิตภัณฑ์ยางพารา เป็นวัสดุที่สามารถนำไปใช้งานทางวิศวกรรมได้หลากหลาย ในอุตสาหกรรมปลายน้ำ เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางล้อรถยนต์ (Tyre) และ ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในรถยนต์ (Auto Parts)   หรือ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้น เช่น ถุงมือยาง โฟมยาง ลูกโป่ง นอกจากนั้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรมหรือใช้ในอุตสาหกรรม เช่น แผ่นยางปูพื้น ยางรองคอสะพาน (Rubber Bearing) สายพานลำเลียง (Belts) และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ เช่น เครื่องเขียน กาว เครื่องกีฬา ในบางผลิตภัณฑ์เดียวกันมีระดับคุณภาพ และราคาที่แตกต่างกัน การผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับ ขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ อาจมีความเฉพาะต่างกัน ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ทั้งในประเทศและการส่งออก การพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่าง หรือผู้ปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ จึงมีความสำคัญทั้งในด้านการลดต้นทุนการผลิต การลดของเสีย ทำให้เกิดประสิทธิภาพ ผลิตภาพที่คาดหวังได้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/RUB

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ