สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

 21-06-2559    2,366
สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

ช่างแมคคาทรอนิกส์นั้นเป็นสาขาที่เป็นที่ต้องการของแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยคำอธิบายลักษณะ
งานของวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ คือ ผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆกับเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ
ด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงขององค์ความรู้ทางด้านไฟฟ้า เครื่องกล คอมพิวเตอร์และการจัดการสำหรับ
การทำงานของระบบนั้นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์

http://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi_sa/index.php?page=Pathway.php&stdID=4185&OCC=MCT

SITEMAP