สาขาวิชาชีพธุรกิจถ่ายภาพ

 15-01-2564    139
สาขาวิชาชีพธุรกิจถ่ายภาพ
Occupational Standards

ธุรกิจถ่ายภาพ ยังคงเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความจำเป็นต่อภาคธรุกิจต่าง ๆ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน สถานการณ์ที่ท้าทายของช่างภาพที่พยายามหาเลี้ยงชีพ ช่างภาพมืออาชีพที่เน้นศิลปะการถ่ายภาพ
ด้วยกล้องดิจิทัลหรือฟิล์ม ช่างภาพใช้แสงประดิษฐ์ หรือแสงธรรมชาติเพื่อถ่ายภาพบุคคล สถานที่ และสิ่งต่าง ๆ
การถ่ายภาพนั้นจำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนทักษะ มุมมอง และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาฝีมือ ช่างภาพที่มีชีวิต และมีลมหาย มีจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยเหตุนี้อาชีพช่างภาพจึงไม่สามารถถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ได้ (
AI) ธุรกิจถ่ายภาพยังเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจ โดยสามารถแบ่งกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวกับภาพถ่ายได้ 4 กลุ่มคือ กลุ่มช่างภาพ กลุ่มผลิตภาพ กลุ่มธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพ และกลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ด้านการถ่ายภาพ ส่วนใหญ่ในการถ่ายภาพที่จะปรากฏบนเว็บไซต์ธุรกิจ และสื่อส่งเสริมการขายต่าง ๆ อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายคนที่ยังคงให้ความสำคัญกับศิลปะของการถ่ายภาพ สำหรับแบรนด์เชิงพาณิชย์ บริษัท ผู้ประกอบการ และสื่อต่าง ๆ ยังคงต้องการบุคลากรด้านธุรกิจถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็น ช่างภาพทั่วไป ช่างภาพบุคคล ช่างภาพแฟชั่น ช่างภาพสถาปัตยกรรม ช่างภาพข่าว ช่างภาพแต่งงาน เป็นต้น ที่มีทักษะและศักยภาพในการผลิตผลงาน และนำเสนอคุณภาพงานที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยให้ธุรกิจเติบโต เพราะภาพถ่ายช่วยเชื่อมโยงในการเข้าถึงลูกค้า การถ่ายภาพจึงยังคงมีความสำคัญต่อการค้าทุกด้าน เพราะฉะนั้นธุรกิจถ่ายภาพจึงมีความยั่งยืนและเป็นสากล

SITEMAP