หน่วยงานที่มีหลักสูตรสอดคล้องกับกับมาตรฐานสมรรถนะ

- วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ