หน่วยงานที่มีหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะ

- วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ