มาตรฐานสมรรถนะ

สาขาวิชาชีพการเงินและประกัน
ปัจจุบัน การประกันภัยได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตและการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากก..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม
การเชื่อมเป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับต่อวัสดุซึ่งส่วนใหญ่เป็นโลหะ การเชื่อมงานหรือโครงสร..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
การเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชน รวมทั้งโครงการบ้านจัดสรร ส่งผลให้ความต้องการการใช้น้ำปร..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกส์และเครื่องเคลือบ
อุตสาหกรรมเซรามิกจัดเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาท และความสำคัญต่อประเทศ ทั้งในด้านการ..
มาตรฐานอาชีพ
สมรรถนะหลักในการทำงาน
สมรรถนะผู้ใช้ไอที ตรงกับคำที่ใช้อย่างแพร่หลายภาษาอังกฤษว่า Digital Literacy (DL) เป็น..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล
จากการที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC มีผลอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2559 ประเทศสมาชิกในก..
มาตรฐานอาชีพ
สมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เมื่อประเทศไทยได้เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community: AEC) พร้อมป..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย
ธุรกิจถ่ายภาพ ยังคงเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความจำเป็นต่อภาคธรุกิจต่าง ๆ ตั้งแต่ในอดีตจนถึง..
มาตรฐานอาชีพ