มาตรฐานสมรรถนะ

สมรรถนะหลักในการทำงาน
-
มาตรฐานอาชีพทบทวน
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย
-
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ
-
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร
-
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
-
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพไฟฟ้า
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า http://tpqi-net.tpqi.go...
มาตรฐานอาชีพทบทวน
สาขาวิชาชีพการผังเมือง
-
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์
-
มาตรฐานอาชีพ