Performance Standards

สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม
การเชื่อมเป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับต่อวัสดุซึ่งส่วนใหญ่เป็นโลหะ การเชื่อมงานหรือโครงสร..
Occupational Standards
สาขาวิชาชีพสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
การเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชน รวมทั้งโครงการบ้านจัดสรร ส่งผลให้ความต้องการการใช้น้ำปร..
Occupational Standards
สมรรถนะหลักในการทำงาน
สมรรถนะผู้ใช้ไอที ตรงกับคำที่ใช้อย่างแพร่หลายภาษาอังกฤษว่า Digital Literacy (DL) เป็น..
Occupational Standards
สาขาวิชาชีพธุรกิจถ่ายภาพ
ธุรกิจถ่ายภาพ ยังคงเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความจำเป็นต่อภาคธรุกิจต่าง ๆ ตั้งแต่ในอดีตจนถึง..
Occupational Standards