ข่าวกิจกรรมทั่วไป

ชาวเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง เตรียมพบกับงาน "Smart HR 4.0..
19-01-2561 more information
งานที่รวมควาเป็นที่สุดของการยกระดับความเป็นมืออาชีพในโลกของงานบริหารบุคคล ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรในยุค 4.0
การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรั..
30-11-2560 more information
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะผู้บริหาร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบา..
สคช. ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่สื่อมวลชน
16-01-2561 more information
นายรณรงค์ ช้างแก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอบคุณในการนำ..
ผู้บริหาร สคช. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ในหน่วยงานภาครัฐ
16-01-2561 more information
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ ผู้บริหารสำนักงบประมาณ ณ สำนักงบประมาณ ซอยอารีย์ กรุงเทพฯ
ผู้อำนวยการ สคช. รองผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ให้กา..
12-01-2561 more information
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รองผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปท..
ผู้บริหาร สถาบันฯ เข้าร่วมอวยพรปีใหม่คณะผู้บริหาร ก.พ.ร.
11-01-2561 more information
นายนพดล ปิยะตระภูมิและนาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมหารือความร่วมมือการรั..
05-01-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมหารือความร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น ๖ อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรุงเทพฯ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (..
27-12-2560 more information
เมื่อวันที่ 20 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย”ณ ส..
การประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานธรณีวิทยา
27-12-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานธรณีวิทยาและประมวลวิธีปฏิบัติของประเทศไทย เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนงานมาตรฐานธรณีวิทยาสู่การพัฒนาวิชาชีพธรณีวิทยา
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบ..
26-12-2560 more information
เมื่อวันที่ 21 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดท..