ข่าวกิจกรรมทั่วไป

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลง..
06-01-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับบริษัท เบทาโกร จำก..
สคช.ส่งความสุขรับปีใหม่ จับมือพันธมิตรเดินหน้าสู่ประเทศไทย ๔..
05-01-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เลือกสรรกระเช้าผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากร้านดอยคำ โครงการหลวง เพื่อส่งความสุขในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ พร้อมแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรทางสื่อมวล..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มอบกระเช้าแสดงความยินดี..
05-01-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มอบกระเช้าแสดงความยินดี แก่ประธานคณะกรรมการวิชาการ ขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน(Chairman, Technical Committee, International Accreditation Forum)
สคช.ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการดำเนินงาน และความซื่อสัตย..
04-01-2560 more information
สคช.ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการดำเนินงาน และความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างเข้าใจ เข้าถึง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีได้ในที่สุด”
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมคารวะ รองประธา..
29-12-2559 more information
เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสวันขึ้นพุทธศักราช ๒๕๖๐ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 กรุณาให้นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นำคณะผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การม..
ปลัดกระทรวงแรงงานรับมอบกระเช้าปีใหม่ ๒๕๖๐ จากสถาบันคุณวุฒิวิ..
28-12-2559 more information
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ จากนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหาร
รองนายกรัฐมนตรีรับมอบกระเช้าปีใหม่ ๒๕๖๐ จากสถาบันคุณวุฒิวิชา..
28-12-2559 more information
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ จากนายวีระชัย ศรีชจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหาร
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับมอบกระเช้าปีใหม่ ๒๕๖๐ จากสถาบันคุณวุ..
28-12-2559 more information
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ จากนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหาร