ข่าวการประเมินฯ

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติด..
25-11-2559 more information
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหา..
สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน..
24-11-2559 more information
สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อขยายขอบ..
23-11-2559 more information
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อขยายขอบข่ายสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ณ วิท..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้ ..
23-11-2559 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้ การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการปร..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติ..
22-11-2559 more information
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม การดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการ เพื่อเสริมสร้างสุข..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการเตรียม ความพ..
13-09-2559 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการเตรียม ความพร้อมองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ และสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้การเตรียมความพร้อมเพื..
13-09-2559 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้การเตรียมความพร้อมเพื่อประชุมชี้แจงการขึ้นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล
ตรวจประเมิน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
13-09-2559 more information
ตรวจประเมิน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (สาขาการแปรรูปนม)