ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
การตรวจประเมินสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ขอบข่ายที่ขอรับการ..
29-08-2557 more information
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 คณะผู้ตรวจประเมินสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาวจุลลดา มีจุล หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน นางสาวโสภาพรรณ จงสุขวรากุล ผู้ตรวจประเมิน พร้อมผู้เชี่ยวชาญนายสำนวน หิรัญวงษ์
การตรวจประเมิน บริษัทเอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซนเตอร์ จำกัด สาขา..
28-08-2557 more information
เมื่อวันที่28สิงหาคม2557 นางสาวจุลลดา มีจุล หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน นางสาวโสภาพรรณ จงสุขวรากุล ผู้ตรวจประเมิน พร้อมผู้เชี่ยวชาญนายสำนวน หิรัญวงษ์ (กรรมการและเหรัญญิกสมาคม TFIT)
การตรวจประเมิน ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ คณะวิศวกร..
22-08-2557 more information
เมื่อวันที่22สิงหาคม2557 ทีมผู้ตรวจประเมินโดย นางสาว วรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรอง ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ตรวจประเมินพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
การตรวจประเมินมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานสาขาวิชาชีพช่างแมคคาทรอ..
25-08-2557 more information
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน พ้อมด้วย ดร.มิติ รุจานุรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ(วิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)และนายวรินทร์ รอดโพธิ์ทอง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่..
15-08-2557 more information
นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนามาตรฐานอาชีพและ..
14-08-2557 more information
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ ตำแหน่ง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ Victoria University of Wellington
08-08-2557 more information
นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ทำพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือกับ Professor Roberto Rabel, Pro Vice-Chancellor, International จาก Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่..
02-09-2557 more information
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ ศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ