ข่าวกิจกรรมทั่วไป

"สคช. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต " TPQI ZERO CO..
02-04-2019 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “TPQI ZERO CORRUPTION” มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงการเป็นองค์กรโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต
สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2019 อ่านต่อ
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มอบกระเช้าแสดงความยินดี..
05-01-2017 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มอบกระเช้าแสดงความยินดี แก่ประธานคณะกรรมการวิชาการ ขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน(Chairman, Technical Committee, International Accreditation Forum)
สคช.ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการดำเนินงาน และความซื่อสัตย..
04-01-2017 อ่านต่อ
สคช.ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการดำเนินงาน และความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างเข้าใจ เข้าถึง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีได้ในที่สุด”
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมคารวะ รองประธา..
29-12-2016 อ่านต่อ
เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสวันขึ้นพุทธศักราช ๒๕๖๐ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 กรุณาให้นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นำคณะผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การม..
ปลัดกระทรวงแรงงานรับมอบกระเช้าปีใหม่ ๒๕๖๐ จากสถาบันคุณวุฒิวิ..
28-12-2016 อ่านต่อ
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ จากนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหาร
รองนายกรัฐมนตรีรับมอบกระเช้าปีใหม่ ๒๕๖๐ จากสถาบันคุณวุฒิวิชา..
28-12-2016 อ่านต่อ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ จากนายวีระชัย ศรีชจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหาร
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับมอบกระเช้าปีใหม่ ๒๕๖๐ จากสถาบันคุณวุ..
28-12-2016 อ่านต่อ
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ จากนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหาร
การรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุข..
26-12-2016 อ่านต่อ
นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นวิทยากรพิเศษเพื่อบรรยายในหัวข้อ “การรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก” ณ ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกร..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันระหว่างประเ..
13-12-2016 อ่านต่อ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนา ”แรงงานวิชาชีพไทย : มาตรฐานแรงงานวิชาชีพสู่การเป็นนักวิชาชีพในอาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพดล ปิย..


SITEMAP