กิจกรรม

โครงการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ "เมืองแห่งมืออาชีพ"

 13-01-2564
 1,249    

โครงการประกวดหนังสั้น เมืองแห่งมืออาชีพ 
ภายใต้แนวคิด “พัฒนาชุมชนให้เป็นมืออาชีพ ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” 
 
 
ลักษณะผลงาน
ส่งผลงานเป็นทีม จํากัดจํานวนทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการส่งผลงาน และกำหนดการ
- ส่งผลงานหนังสั้นผ่านทางออนไลน์ได้ที่ pr-tpqi@tpqi.go.th 
ได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 พ.ค.2564 (เวลา 00.00น.)
- ประกาศผลวันที่ 24 มิ.ย.64 (รายละเอียดกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
- ติดตามรายละเอียดผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) และเว็บไซต์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ www.tpqi.go.th 
 
หลักเกณฑ์ / เงื่อนไข
- เป็นผลงานหนังสั้นไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค ภายใต้หัวข้อ “เมืองแห่งมืออาชีพ” ความยาวไม่เกิน 5 นาที 
- จัดส่งผลงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.mov / .AVI / .MPEG-4 / .FLV) ฉบับเต็ม ขนาดภาพ 16:9
- เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีโลโก้ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลดได้ที่ www.tpqi.go.th
- การผลิตหนังสั้น ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด 
- เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ ต้องไม่ลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
- ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเป็นผลงานที่ไม่เคยใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดมาก่อน และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นเจ้าของผลงานที่แท้จริง 
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืนให้แก่ข้าวของผลงานที่ถูกคัดเลือกให้รับรางวัล โดยผลงานดังกล่าวถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) โดยเจ้าของผลงานสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ แต่ห้ามทำการดัดแปลงแก้ไข
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดอื่นๆ และไม่ถูกคัดเลือกให้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงาน ทั้งนี้ เจ้าของผลงานยินยอมให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) มีสิทธิ์ในการการผลงานไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
- ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อสิทธิ์ของข้อมูล ทั้งเนื้อหา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง เพลง กราฟิก คลิป ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
- สำหรับรางวัลขวัญใจมวลชน (Popular vote) เปิดให้ลงคะแนนผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เท่านั้น
 
Facebook fanpage ชื่อ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
• จำนวนการกดแชร์ คิดเป็น 3 คะแนนต่อการแชร์หนึ่งครั้ง
• จำนวนการกดความรู้สึก คิดเป็น 1 คะแนนต่อการกดหนึ่งครั้ง (นับคะแนนทุกความรู้สึก) 
- กำหนดการของกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
- ผู้ได้รับเงินรางวัลจากการประกวดจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของจำนวนเงินที่ได้รับ ตามที่กฎหมายกำหนด
- คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินและการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
- คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดทันที โดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 
เกณฑ์การพิจารณาผลงาน 
- เนื้อหาสอดคล้องตรงประเด็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
- ความคิดสร้างสรรค์
- การผลิต เทคนิคการนำเสนอแปลกใหม่ น่าสนใจ 
 
เงินรางวัล
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 30,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
- รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท 
 
หมายเหตุ :
1. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2. ผู้ได้รับเงินรางวัลจากการประกวดจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของจำนวนเงินที่ได้รับ ตามที่กฎหมายกำหนด
 

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
news-ac-detail