กิจกรรม

Assessor Day ผู้ตรวจผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของประเทศไทยก้าวสู่สากล

 10-07-3105
 1,424    

Assessor Day  ผู้ตรวจผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ของประเทศไทยก้าวสู่สากล วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 
โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
news-ac-detail