คณะกรรมการสถาบันฯ

นายนคร ศิลปอาชา
ประธานกรรมการ
นางสุพัฒตรา ลิมประพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางปัทมา วีระวานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุทธิ สุโกศล
กรรมการ
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
กรรมการ
นายสุรงค์ บูลกุล
กรรมการ
นายธวัช เบญจาทิกุล
กรรมการ
นายมานะผล ภู่สมบุญ
กรรมการ
สุเทพ แก่งสันเทียะ
กรรมการ
นางกิตติยา โตธนะเกษม
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
นายพงศ์พัฒน์ เทียนศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการ

*อัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถาบัน เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 พฤษภาคม 2561


SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ