การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2) - วันที่ 19 มี.ค. 63

(dev)การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2) - วันที่ 19 มี.ค. 63

การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2) - วันที่ 19 มี.ค. 63

  • การปรับแผน 63 ครั้งที่ 2 สคช.pdf

    File size : 0.39 Mb
    File type : .pdf
    Download : 143

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
finance-risk-detail