การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 3) - วันที่ 20 ส.ค. 63

(dev)การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 3) - วันที่ 20 ส.ค. 63

การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 3) - วันที่ 20 ส.ค. 63

  • ปรับแผน 2563_ครั้งที่ 3 ลงเว็ป.pdf

    File size : 0.34 Mb
    File type : .pdf
    Download : 60

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
finance-risk-detail