การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1)

(dev)การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1)

การปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1)

  • ปรับแผน 2564_ครั้งที่ 1 บอร์ด 18 ก.pdf

    File size : 0.23 Mb
    File type : .pdf
    Download : 100

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
finance-risk-detail