เกี่ยวกับการประเมินฯ

  • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไม่มีภาระกิจและอำนาจในการกำหนดเกณฑ์ หรือ อัตราค่าตอบแทน เงินเดือน

    แต่ในบางกลุ่มสาขาวิชาชีพ ที่ผู้ประกอบการได้เห็นถึงความสำคัญของการได้มาซึ่งคุณวุฒิวิชาชีพ

    จึงได้มีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่รับการรับรอง คุณวุฒิวิชาชีพ

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
faq