เกี่ยวกับการประเมินฯ

 • 1. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

  2. มีประสบการณ์ในการตรวจประเมินองค์กรรับรองฯ

  หรือการตรวจประเมินระบบการจัดการ ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง และมีระยะเวลาในการตรวจประเมินรวมไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง

  3. ผ่านการอบรมเป็นผู้ตรวจประเมิน หรือหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินสำหรับการตรวจประเมินองค์กรรับรองฯตามที่สถาบันฯ กำหนด

  หรือการอบรมอื่นเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 วัน

  4. ผ่านการอบรมข้อกำหนดมาตรฐานทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร ISO/IEC 17024

  หรือการอบรมมาตรฐานอื่นเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3 วัน

  5. ผ่านการอบรมความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานอาชีพที่จะทำการตรวจประเมิน

 • อย่างแรกที่จะได้เมื่อสอบผ่านคือ ใบประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองคุณวุฒิ เมื่อได้มาแล้วเอาไปทำอะไร

  สามารถนำไปสมัครงานได้ตามปกติ เพราะใบประกาศของ สคช. เปรียบเสมือนใบเป็นการการันตีว่า

  คนคนนั้นสามารถทำงานในอาชีพนั้น ได้จริง เป็นการลดช่องว่างของบุคคลที่ไม่มีวุฒิการศึกษา

  และบุคคลที่จบไม่ตรงสาขา เพื่อให้คล่องตัวยิ่งขึ้น

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
faq