เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ

 • เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันกับสมาคม สมาพันธ์ ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในระดับต่างๆ

  ของอาชีพนั้นๆมาร่วมกันกำหนดว่ามาตรฐานอาชีพแต่ละอาชีพควรมีกี่ระดับชั้น ในแต่ละระดับชั้นต้องงมีสมรรถนะเป็นแบบไหน

  โดยสคช.ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ดูแลและให้การสนับสนุน ให้ดำเนินการไปตามกระบวนการเท่านั้น โดยไม่มีการชี้นำใดๆทั้งสิ้น

 • ประโยชน์ต่อผู้ประกอบอาชีพ คือเป็นการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ทั้งที่มีคุณวุฒิการศึกษา

  และไม่มีคุณวุฒิการศึกษาและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองตามเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

  ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ คือสามารถพิจารณาคัดเลือกบุคลากรจากประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือ

  รับรองมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการ และสามารถกำหนดค่าตอบแทนได้ตรงกับสมรรถนะ

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
faq