Press Release

Profile Video

Jun.

เจ้าของร้านโซเฟีย ยีโมเดิร์น ได้ผ่านการประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

06.02.2564
9,079 View

“ป้ายมืออาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อยู่หน้าร้านลูกค้าจะเข้ามา เพราะที่ป้ายเขียนยืนยันได้ว่า มีมาตรฐาน บริการดี ผ่านการรับรองแล้วค่ะ ทำให้เป็นที่รู้จักของคนยิ่งขึ้นค่ะ จากที่คนรู้จักในกลุ่มน้อย ก็ทำให้คนรู้จักมากขึ้น จึงอยากให้เป็นต้นแบบของสามจังหวัด ชายแดนใต้เลยค่ะ” โซเฟีย จอแมนูนะ เจ้าของร้านโซเฟีย ยีโมเดิร์น #สคช #มืออาชีพ #โซเฟียยีโมเดิร์น