กำหนดการประชุมหารือแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยง

กำหนดการประชุมหารือแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยง

File size : 1.42 Mb
File type : .pdf
Download : 228

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
document-detail