การสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพในระบบเทียบโอนประสบการณ์สู่คุณวุฒิวิชาชีพ

การสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพในระบบเทียบโอนประสบการณ์สู่คุณวุฒิวิชาชีพ

File size : 2.62 Mb
File type : .pdf
Download : 512

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
document-detail