เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารและกำกับติดตามการพัฒนากำลังคน ในสาขาอาชีพที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน สาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารและกำกับติดตามการพัฒนากำลังคน ในสาขาอาชีพที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน สาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

File size : 0.11 Mb
File type : .pdf
Download : 115

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
document-detail