การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเทียบโอนประสบการณ์สู่คุณวุฒิวิชาชีพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเทียบโอนประสบการณ์สู่คุณวุฒิวิชาชีพ

File size : 8.73 Mb
File type : .pdf
Download : 628

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
document-detail