ข่าวสารและกิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือกับ The Institute for Information & Communications Technology Promotion ( IITP) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

 10-03-2558
 931    

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือกับ The Institute for Information & Communications Technology Promotion ( IITP) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นผู้แทนในการลงนามความร่วมมือกับนาย ลี แซง ฮอง(Lee Sang Hong ) ประธานบริหาร The Institute for Information & Communications Technology Promotion ( IITP) เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางของระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในประเทศ

โดยในครั้งนี้ทาง The Institute for Information & Communications Technology Promotion ( IITP)  ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ การนำการประเมินสมรรถนะบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเกาหลีใต้ (TOPCIT) มาใช้งานจริง โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในสาธารณรัฐเกาหลี อีกทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการประเมิน และ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบครบวงจร เมื่อวันที่ 2-7 มีนาคม 2558 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี