ข่าวสารและกิจกรรม

สคช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุม ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนาสมรรถนะสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21

 02-11-2561
 427    

 

 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุม ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนาสมรรถนะสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21  แก่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนในกลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยการอาชีพ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการนำมาตรฐานอาชีพและการกำหนดคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการศึกษาและพร้อมนำไปสู่การพัฒนากำลังคนอย่างแท้จริง

 


SITEMAP